Privacyverklaring KEETmeester


KEETmeester,
gevestigd
aan Gaffelstraat 61, 1825LK Alkmaar,
is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://wimvanbokhorst.nl
Gaffelstraat 61,                                                                                         
1825LK
Alkmaar
+31654255462
Wim van Bokhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van KEETmeester
Hij/zij is te bereiken via contact@wimvanbokhorst.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

KEETmeester verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@wimvanbokhorst.nl , dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KEETmeester verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en actuele informatie
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- KEETmeester verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

KEETmeester neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KEETmeester) tussen zit.
KEETmeester gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:      
- Microsoft Outlook 365 waarin de gegevens van contactpersonen zijn opgenomen.      
- LaPosta als nieuwbrief medium, waarmee we een verwerkersbijeenkomst hebben afgesloten. Onder elke nieuwsbrief zit een link waarmee je de gegevens kunt inzien die wij van je hebben opgeslagen en die je daar ook kunt wijzigen. En een link waarmee je je kunt afmelden.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KEETmeester bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie                               Bewaartermijn     Reden

Zakelijke relatiegegevens     7 jaar                     eis van de belastingdienst

Contactgegevens                2 jaar                     nieuwsbrief en direct contact

Nieuwsbriefresultaten           2 jaar                     nieuwsbriefoptimalisatie

Google Analytics                   2 jaar                     websiteoptimalisatie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KEETmeester verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
KEETmeester blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KEETmeester gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KEETmeester en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@wimvanbokhorst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

KEETmeester wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KEETmeester neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@wimvanbokhorst.nl
De ontwikkelingen gaan steeds sneller in onze samenleving.
Nog nooit is de kindersterfte wereldwijd zo laag geweest, nog nooit was er wereldwijd zo weinig oorlog en nog nooit waren er zo weinig mensen die onder de armoedegrens leven.
We hebben 't met z'n allen in de hele menselijke geschiedenis nog nooit zo goed gehad!
Maar we zijn er nog niet.
Nu staan we voor de uitdaging om nieuwe stappen te zetten de groei te kantelen van kwantiteit naar kwaliteit. Meer duurzaam, eerlijker en meer sociaal. Letterlijk en figuurlijk rekening houden met mensen die elders leven, met mensen die na ons komen en met de ecologie in onze wereld.
En de grote uitdaging is om dat te vertalen naar lokaal handelingsperspectief. Wat kunnen wij zelf doen om concrete stappen te zetten en welk profiel willen we als organisatie.

Meer lezen? Zie o.a. DeGroteTransitie.nl